تکالیف مهر ماه

به نام خدا 

گل های زیبای من

به نام خدا

فرشته های کوچکم

تکالیف فردامون: 

از درس ستایش و کتابخانه ی کلاس ما کلمه سخت بنویسید.

تکالیف ریاضی که در دفتر گفته شد حل شود.

موفق باشید دخترهای گلم

به نام خدا

فرشته های دوست داشتنی من

به نام خدا 

غنچه های زیبای من

تکالیف فردامون:

ریاضی: جمع تمام اعدادی که جواب آن ها 10، 9 ، 8 ،7 می شود را بنویسید.

فارسی : درس کتاب خانه ی کلاس ما روان خوانی شود.

علوم: حواس پنج گانه را روی مقوا ترسیم کنید و توضیحات آن را بنویسید.

موفق باشید دخترهای من

به نام خدا

فرشته های نازنینم 

تکالیف فردامون:

از درس کتابخانه ی کلاس ما کلمه سخت دربیاورید و از ابن درس چند سوال درآورید و با جواب بنویسید.

اولیای گرامی از درس ستایش و کتابخانه ی کلاس ما چهار خط به دخترهای گلم دیکته بگویند.

صفحه 5 تا 10 قرآن پرسش می شود.

درس اول هدیه های آسمان پرسش می شود.

موفق باشید گلهای من

به نام خدا 

شکوفه های قشنگم

تکالیف فردامون:

از متن ستایش و کتابخانه کلاس ما روانخوانی شود.

از درس کتابخانه ی کلاس ما کلمه سخت نوشته شود و با 5 تای آنها جمله ساخته شود.

ریاضی یک صفحه مسئله کار شود.

معنی کلمات کتابخانه ی کلاس ما در دفترچه نوشته شود.

موفق باشید.

به نام خدا 

غنچه های قشنگ من

تکلیف آخر هفته مون:

از دو بند مشخص شده از درس کتابخانه ی کلاس ما نوشته شود.

صفحه 7 و 8 قرآن پرسیده می شود.

درس اول علوم پرسیده می شود.

دفتر جمله سازی به همراه آورده شود.

کاربرگ ریاضی حل شود.

کتاب داستان داده شده روان خوانی شود.

موفق باشید.

به نام خدا

فرشته های کوچولوی من سلام

تکالیف امروز مون:

از درس ستایش یک دور نوشته شود

معنی کلمات درس ستایش پرسیده می شود

ریاضی از صفحه ی 5 تا 6 کتاب تمرین شود.

موفق باشید عزیزهای دلم

به نام خدا

گلهای زیبای من

به نام خدا

فرشته های کوچک

تکالیف فردامون:

فارسی از درس ستایش روخوانی شود.

معنی کلمات درس ستایش پرسش می شود.

قرآن از صفحه 4 تا 7 پرسش می شود.

یک کتاب داستان به دلخواه روان خوانی شود و اسم داستان و نویسنده ی آن نوشته شود.

موفق باشید عزیزهای دلم

دخترهای عزیزم 

تکالیف آخر هفته : 

کاربرگ حل شود. 

درس ستایش فارسی روخوانی شود.

صفحه 4 قرآن پرسش می شود.

شنبه کتاب بنویسیم آورده شود.

موفق باشید.

دخترهای عزیزم

تکالیف فردا:

از درس ستایش 5 جمله بنویسید.

از صفر تا پنجاه دوتا دوتا به عدد و حروف بنویسید.

موفق باشید.

دخترای گلم سلام 

 

تکالیف فردا:

ریاضی از ۹۹ تا ۸۰ به صورت برعکس به عدد و حروف نوشته شود.

۲.فارسی از درس ستایش٬ ۲ سوال طرح کنید و پاسخ دهید .

۳.یک شعر در مورد خدا بنویسید.

موفق باشین           نقدی یان

تکالیف آبان ماه

به نام خدای بزرگ

فرشته های مهربان من

تکالیف آخر هفته مون:

کاربرگ حل شود.

از درس اول تا سوم املا گفته می شود.

قرآن، صفحات مشخص شده رواخوانی شود.

مدرسه ی خرگوشها روان خوانی شود و قسمتهای مشخص شده نوشته شود.

تمرینات ریاضی گفته شئه در دفتر نوشته شود.

 

آخر هفته ی قشنگ و شادی در کنار خانواده داشته باشید.smile

به نام خدا

گل دختر های من

تکالیف فردای ما:

یک صفحه جمع و یک صفحه تفریق فرآیندی با رسم شکل کار سود.

درس سوم هدیه های آسمان پرسش می شود.

هرچه از درس خرس کوچولو فهمیدید در 4 خط بنویسید.

 

موفق باشید.

به نام خدا

شاپرکهای پرنشاط من

تکالیف فردامون:

یک صفحه ساعت تمرین شود.

یک صفحه جمع فرآیندی با رسم دسته های ده تایی و یکی تمرین شود.

درس خرس کوچولو املا گفته می شود.

درس سوم علوم پرسش می شود.

 

روز قشنگی داشته باشید.innocent

به نام خدا

فرشته های من سلام

تکالیف فردای ما:

درس خرس کوچولو روانخوانی شود و از آن کلمه سخت نوشته شود. از این درس دو سوال پیدا کنید و با جواب بنویسید.

از عدد 0 تا 50 سه تا سه تا و چهارتا چهارتا بنویسید و جلو بروید.

علوم پرسش می شود.

 

روز شاد و بانشاطی داشته باشید.innocent

به نام خدا

شاپرکهای من

تکالیف فردامون:

از درس خرس کوچولو کلمه سخت بنویسید و با 8 تا از کلمات جمله بسازید.

2 صفحه ریاضی از صفحات 26 و 27 ریاضی تمرین کنید.

درس 3 و 4 هدیه های آسمان پرسش می شود.

 

روز قشنگی داشته باشید عزیزترین های منsmile

به نام خدا

دخترهای نازنین من

تکالیف فردامون:

مسئله هایی که در دفتر گفته شده است حل شود.

قسمت های مشخص شده از درس خرس کوچولو در دفتر نوشته شود.

آزمایش علوم در دفتر نوشته شود.

صفحه 21 و 22 قرآن روان خوانی شود.

 

روز زیبایی داشته باشید.innocent

به نام خدا

نازنینان من

تکالیف آخر هفته مون:

کاربرگ مهارت زندگی قانونمداری رنگ شود و چند مورد از مواردی که باید قانون را رعایت کنیم نوشته شود.

از درس اول و دوم بخوانیم و بنویسیم ( کتابخانه ی کلاس ما و مسجد محل ما ) امتحان گرفته می شود.

 

موفق باشید دخترهای قشنگ منinnocent

به نام خدا

شکوفه های نازنین من

تکالیف آخر هفته مون:

 

کاربرگ حل شود.

از درس مسجد محله ی ما و چغندر پر برکت روان خوانی شود.

شنبه دیکته گفته می شود.

از کلمات مشخص شده از درس چغندر پر برکت یک دور نوشته شود.

درس دوم علوم پرسش می شود.

 

آخر هفته ی خوبی داشته باشید.

به نام خدا

گلهای خندان من

تکالیف چهارشنبه مون:

از دزس مسجد محله ی ما کلمه سخت نوشته شود و دو سوال با جواب نیز بنویسید

دو صفحه جمع و تفریق ده تایی با رسم شکل ده تایی کار شود.

مسجد محله ی ما روان خوانی شود.

برگه ی آپارتمان حیوانات روان خوانی شود.

 

عزاداری های شما و خانواده ی گرامیتان در اربعین حسینی قبول درگاه حق باد.

 

به نام خدا

شاپرک های با نشاط من

تکالیف فردامون:

از درس مسجد محله ی ما کلمه ی سخت بنویسید و با 6 تا از آن ها جمله بسازید.

قرآن از صفحه ی 16 تا 19 پرسش می شود.

از درس مسجد محله ی ما سه خط دیکته گفته شود.

درس دوم هدیه های آسمان پرسش می شود.

 

موفق باشید.

روز شادی داشته باشید.wink

به نام خدا

دخترهای نازنین من

تکالیف فردامون:

از قسمت های مشخص شده ی  درس مسجد محل ما روان خوانی شود و نوشته شود.

معنی کلمات این درس نیز پرسش می شود.

از صفحه ی 12 تا 17 قرآن نیز پرسش می شود.

 

روز خوب و شادی داشته باشید wink

دخترای قشنگ سلام 

تکالیف آخر هفته تون:

1.شنبه آزمون ریاضی دارید.

2.کاربرگ هفتگی انجام شود.

3.آزمایش علوم که در کلاس انجام شد را در دفتر علوم بنویسید و نقاشی آن را بکشید.

موفق باشید .

 

تکالیف آذرماه

گل دخترهای نازنینم 

جشن بزرگ یلدا مبارک

شب زیبا و پرخاطره ای در جمع گرم خانواده داشته باشید.

kiss

به نام خدا

دخترهای نازنینم

تکالیف فردامون:

یک کتاب داستان خلاصه کنید و خلاصه را بنویسید و اگر دوست دارید شکل آن را بکشید.

تقارن داده شده را در دفترشطرنجی کامل کنید.

درس کوشا و نوشا روانخوانی شود و معنی آن یاد گرفته شود.

درس پیام رمز را پیدا کن  1 از کتاب علوم پرسیده می شود. 

 

شاد و خندان باشید.

به نام خدا

دخترهای نازنین من

تکالیف فردامون:

از درس کوشا و نوشا کلمه سخت بنویسید و با 5 تای آن ها جمله بسازید.

معنی درس نوشا و کوشا پرسیده می شود، روان خوانی این درس تمرین شود.

قرآن صفحه ی 38 و 39 روان خوانی شود.

فصل اول کتاب ریاضی تمرین شود.

 

موفق و شاد باشید.

 

 

به نام خدا

شاپرکهای من

تکالیف فردامون:

ریاضی، مبحث الگو حل شود.

از درس چوپان درستکار اکلا گفته می شود، تمرین شود.

درس وضو پرسیده می شود.

 

روز زیبایی داشته باشیدsmile

به نام خدا

فرشته های من

تکالیف فردامون:

از درس چوپان درستکار هرچیزی که فهمیدید در 4 یا 5 خط بنویسید و از آن دو سوال طرح کنید و به آن جواب بدهید.

از فصل 3 اشکال هندسی در یک صفحه تمرین شود.

صفحه 3 قرآن پرسش می شود.

 

روز خوبی داشته باشید دخترهای عزیرم

ببه نام خدا

شاپرکهای من

تکالیف فردامون:

از درس چوپان درستکار کلمه سخت نوشته شود و با 5 تا از آن ها جمله ساخته شود.

ازعدد  0 تا 20 یک صفحه به صورت دیجیتالی تمرین شود.

 

روز زیبایی داشته باشید.

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف آخرهفته مون:

کاربرگ حل شود.

اسم اعضای خانواده تان را روی برگه ی شطرنجی رسم کنید.

یک ضرب المثل بنویسید و معنی آن را نیز بنویسید و برای آن نقاشی بکشید.

از درس چوپان درستکار روان خوانی شود. معنی آن پرسیده می شود.

 

آخر هفته ی قشنگی داشته باشید.smile

به نام خدا

نازنینان من

فردا تکلیفی نداریم! فردا روز کیف در کلاس است ! 

 

شاد و پر طراوت باشید.kiss

به نام خدا

فرشته های نازنین من

تکالیف فردامون:

سه شنبه آزمون ریاضی از فصل دوم گرفته می شود، سه صفحه تمرین ریاضی انجام شود.

از صفحه ی 30 تا 33 قرآن روانخوانی شود.

مدرسه ی خرگوش ها روانخوانی شود ، معنی کلمات این درس پرسش می شود.

 

بهترین دخترهای دنیا، روز زیبایی را برای شما آرزو می کنم smile

به نام خدا

فرشته های کوچک من

تکالیف آخر هفته مون:

از درس اول تا سوم بنویسیم امتحان گرفته می شود.

از مدرسه ی خرگوش ها دیکته گفته می شود.

درس چهارم علوم پرسش می شود.

 

امیدوارم از تعطیلات آخر هفته لذت ببرید.innocent

به نام خدای بزرگ

دختر عزیز و نازنین من

تکالیف فردامون:

مرور فصل ریاضی حل شود.

درس تمیز باش و عزیز باش فارسی را بخوان و هرچه از آن متوجه شدی در 4 خط بنویس.

درس سوم علوم پرسش می شود.

 

روز قشنگی همراه با خانواده داشته باشی عزیزمsmile

به نام خدا

دخترهای نازنینم

تکالیف فردامون:

از مدرسه ی خرگوش ها کلمه سخت بنویسید و از آن دو سوال درآورید و جواب دهید.

یک صفحه ساعت تمرین کنید.

یک صفحه تقریب و جمع و تفریق تقریبی انجام دهید.

 

روز پاییزی زیبایی داشته باشید.innocent

پرستوهای کوچک من

تکالیف دوشنبه ی ما:

از مدرسه ی خرگوشها کلمه سخت نوشته شود و با5  تا از این کلمات جمله سازی شود.

درس سوم علوم تا جایی که تدریس شد پرسش می شود.

صفحات 26 تا 30 قرآن روانخوانی شود.

تکالیف ریاضی گفته شده در دفتر حل شود.

برای درس هدیه های آسمان، وضو گرفتن یاد گرفته شود، پرسش می شود.

 

میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) بر شما و خانواده ی گرامی شما عزیزانم مبارک باد.

 

تکالیف دی ماه

به نام خدا

 دخترهای دوست داشتنی من

تکالیف فردامون:

از درس زیرات کلمه سخت بنویسید سپس از آن 2 سوال بسازید و به آن ها جواب دهید.

از عدد 280 تا 300 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

درس 7 علوم پرسش می شود.

 

روز قشنگی داشته باشید.

به نام خدا

شاپرکهای من

تکالیف فردامون:

از عدد 240 تا 260 به عدد و حروف بنویسید.

از درس زیارت و کی بود کی بود روان خوانی شود ، معنی آن پرسش می شود.

از درس زیارت کلمه سخت نوشته شود و با 5 تای آن جمله سازی شود.

صفحات 57 و 58 قرآن روان خوانی شود.

یک صفحه ساعت تمرین شود.

 

روز زمستانی خاطره انگیزی داشته باشید.

روز هوای پاک گرامی باد

 

به نام خدا

دخترهای نازنین من

تکالیف آخر هفته مون:

کاربرگ حل شود.

از عدد 240 تا 260 به عدد و حروف نوشته شود.

یک صفحه ساعت تمرین شود.

صفحات 54 تا 57 قرآن پرسش می شود.

از درس از همه مهربان تر املا گفته می شود.

 

آخر هفته ی خوبی داشته باشید فرشته های من.

 

به نام خدا

دخترهای من

تکالیف آخر هفته مون:

از عدد 180 تا 200 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

صفحه های 48 و 49 قرآن پرسش می شود.

درس هشتم فارسی روانخوانی شود پرسش می شود.

از درس 6 و 7 و 8 کلمه سخت نوشته شود.

 

آخر هفته ی دل انگیزی داشته باشید.

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف فردامون:

از عدد 160 تا 180 به عدد و حروف بنویسید.

دو صفحه ساخت عدد سه رقمی و یک صفحه ساعت تمرین شود.

 

موفق و شاد باشید .

به نام خدا

 شکوفه های من

تکالیف فردامون:

از درس از همه مهربان تر کلمه سخت نوشته شود ؛ سپس 2 سوال از آن طرح و به آن پاسخ داده شود.

دو صفحه ریاضی برای ساخت اعداد سه رقمی تمرین شود.

 

روز قشنگی داشته باشید.

 

 

 

 

به نام خدا

فرشته های نازنینم

تکالیف فردامون:

قرآن از اول تا جایی که تدریس شد پرسش می شود.

از درس از همه مهربان تر کلمه سخت بنویسید و با 8 تا از کلمات جمله بسازید.

 

موفق و شاد باشید.

به نام خدا

دخترهای عزیزم

تکالیف آخر هفته مون:

کاربرگ را حل کنید.

درس 1 تا 6 علوم پرسش می شود, مطالعه کنید.

صفحات 48 و 49 قرآن روانخوانی شود.

از درس دوستان ما املا گفته می شود.

 

آخر هفته ی پر خاطره ای داشته باشید.

به نام خدا

شاپرکهای من

تکالیف فردای ما:

یک صفحه ساعت و یک صفحه سکه تمرین کنید.

درس 6 و درس 7 هدیه های آسمان پرسش می شود.

 

دخترهای کتابخوان من، فردا مسابقه ی کتابخوانی برگزار می شود، مطالعه و تمرین داشته باشید.

 

موفق و سربلند باشید.

به نام خدا

دخترهای نازنین من

تکالیف فردای ما:

از درس دوستان ما کلمه سخت بنویسید و با 5 تا از این کلمات جمله بسازید.

صفحات 44 تا 47 قرآن روان خوانی شود.

برای آزمون بنویسیم دوشنبه، از درس های ستایش تا دوستان ما، تمرین شود.

 

روز زمستانی قشنگی داشته باشید.innocent

به نام خدا

شاپرکهای من

تکالیف فردای ما:

یک صفحه الگو کار کنید.

یک صفحه ساعت تمرین کنید.

یک داستان بخوانید و آن را خلاصه کنید، سپس دو سوال از آن بسازید و به آنها جواب بدهید.

 

روز زیبایی داشته باشید.

به نام خدا

شکوفه های من

تکالیف فردامون:

تکالیف ریاضی گفته شده حل شود.

از درس کوشا و نوشا املا  گفته می شود. از این درس و خوش اخلاقی روخوانی شود.

صفحه 44 قرآن روان خوانی شود.

 

موفق و شاد باشید.

تکالیف بهمن ماه

دخترهای عزیزم

تکالیف فردامون:

از عدد 700 تا 720 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

از درس مسجد محله ی ما کلمه سخت بنویسید و 2 سوال از آن طرح کنید و جواب بدهید.

از درس اندازه گیری ریاضی آزمون گرفته می شود.

 

شاد باشید.

دخترهای دوست داشتنی من

تکالیف فردامون:

از عدد 680 تا 700 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

از درس کتابخانه ی کلاس ما و دوستان ما کلمه سخت بنویسید.

هدیه های آسمان، از درس پدر مهربان پرسش می شود.

12 مدادرنگی خود را اندازه گیری کنید و به سانتی متر و  میلی متر بنویسید.

کتاب بنویسیم را با خود به مدرسه بیاورید.

 

روز خوبی داشته باشید گلهای من

 

 

دخترهای نازنینم

تکالیف فردامون:

از عدد 660 تا 680 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

مرور فصل پنجم ریاضی حل شود.

یک صفحه حدس و آزمایش تمرین شود.

نماز کار شود.

علوم سرگذشت دانه پرسیده می شود.

از درس فردوسی کلمه سخت بنویسید و با 5 تا از این کلمات جمله بسازید.

 

روز قشنگی داشته باشید.

دخترهای نازنین من

تکالیف فردای ما:

از عدد 640 تا 660 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

3 تا شکل هندسی بکشید و درازا و پهنای آن را به سانتی متر و میلی متر بنویسید.

درباره ی فرهنگ بومی مازندران تحقیق کنید و در هفت خط بنویسید و بیاورید.

صفحه 63 تا 69 قرآن پرسش می شود.

ریاضی یک صفحه اندازه گیری سانتی متر و میلی متر تمرین شود.

 

روز قشنگی داشته باشید.

دخترهای نازنینم

تکالیف آخر هفته مون:

از عدد 620 تا 640 به عدد  و حروف بنویسید.

در خانه هفت وسیله را اندازه گیری کنید و اندازه آن ها را به سانتی متر و میلی متر بیان کنید.

از درس فردوسی املا گفته می شود.

درس سرگذشت دانه از کتاب علوم پرسش می شود.

صفحه 60 تا 67 قرآن پرسش می شود.

 

آخر هفته ی زیبایی داشته باشید.

 

دخترهای نازنینم

تکالیف فردامون:

از عدد 600 تا 620 به عدد و حروف بنویسید.

از درس کی بود کی بود و فردوسی روان خوانی شود.

درس سرگذشت دانه از کتاب علوم پرسش می شود.

اعداد 12 - 8 - 15 - 6 - 10 با خط کش اندازه گیری شود و در دفتر کشیده شود و به سانتی متر نوشته شود.

 

روز زیبایی داشته باشید.

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف آخر هفته مون:

( به دلیل تعطیلی چند روزه، هر روز بخشی از تکالیف را انجام بدهید. )

یک روز از 520 تا 540 به عدد و حروف بنویسید و روز بعد از 540 تا 560 به عدد و حرو بنویسید.

یک دور از درس فردوسی بنویسید و روز بعد هر چه از درس کی بود کی بود فهمیدید بنویسید.

 

آخر هفته  ی خوبی داشته باشید.

دخترهای نازنینم

تکالیف فردا:

از عدد 500 تا 520 به عدد و حروف نوشته شود.

تمرینات گفته شده در دفتر حل شود.

از درس فردوسی کلمه سخت بنویسی و با 5 تا از کلماتش جمله بسازید.

نماز دو رکعتی تمرین شود.

کتاب بنویسید آورده شود.

 

روز خوبی داشته باشید.

 

به نام خدا

گلهای خندان من

تکالیف فردای ما:

از عدد 480 تا 500 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

از درس فردوسی نوشته شود و دو سوال همراه با جواب از آن بسازید.

درس سرگذشت دانه از کتاب علوم پرسیده می شود.

صفحه ی 62 و 63 قرآن روان خوانی شود و نماز دو رکعتی هم تمرین شود.

 

روز خوبی داشته باشید.

 

فرشته های من

تکالیف فردامون:

ریاضی، از عدد 460 تا 480 هم به عدد و هم به حروف نوشته شود.

سوالات ریاضی داده شده در دفتر حل شود.

از صفحه ی 60 تا 63 قرآن روان خوانی شود.

از درس کوشا و نوشا و درس دوستان ما کلمه سخت بنویسید به همراه سه جمله.

 

روز زیبایی داشته باشید.

 

دخترهای نازنینم

تکالیف آخر هفته مون:

از عدد 440 تا 460 به عدد و حروف بنویسید.

از درس 10 فارسی دیکته گفته می شود.

صفحات 52 تا 62 قرآن پرسش می شود.

از روی درس کودک زیرک یک دور خوش خط نوشته شود.

 

آخر هفته خوبی داشته باشید.

دخترهای عزیز من

تکالیف فردا:

از عدد 420 تا 440 به عدد و حروف بنویسید.

یک صفحه اندازه گیری تمرین کنید.

درس های هنرمند و زیارت را روان خوانی کنید.

برای درس دانه ها از کتاب علوم چند میوه بیاورید.

 

روز قشنگی داشته باشید.

دخترهای عزیز من

تکالیف فردا:

از عدد 400 تا 420 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

یک صفحه جمله بنویسید و زمان آنها را به آینده تبدیل کنید.

در خانه نماز تمرین کنید و چادر نمازهای قشنگتان را با خود به مدرسه بیاورید.

برای رفتن به نمایشگاه کتاب رضایت نامه بیاورید.

 

روز خوبی داشته باشید.

 

 

فرشته های مهربان من

تکالیف فردامون:

از عدد 380 تا 400 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

نماز دو رکعتی تمرین کنید.

از درس هنرمند و زیارت کلمه سخت بنویسید و با 5 تا از این کلمات جمله بسازید.

صفحه های 59 و 60 و 61 قرآن روان خوانی کنید.

دو صفحه تمرین از فصل 3 و 4 ریاضی انجام دهید.

 

روز زیبایی داشته باشید.

 

به نام خدا

دخترهای نازنینم

تکالیف فردامون:

از عدد 360 تا 380 به عدد و حروف بنویسید.

از درس هنرمند بنویسید.

درس های هنرمند ، زیارت و کی بود کی بود روان خوانی شود.

صفحه ی 59 و 60 قرآن روان خوانی شود.

نماز یاد گرفته شود.

وسایل مختلف با واحدهای مختلف اندازه گیری شود.

 

روز قشنگی داشته باشید.

دخترهای نازنینم

تکالیف فردامون:

به دلخواه خودتان یکی از داستان های مورد علاقه تان را خلاصه کنید سپس 2 سوال از آن پیدا کنید و جواب دهید.

از عدد 320 تا 340 به عدد و حروف بنویسید.

 

روز زمستانیتان خوش

به نام خدا

تکلیف دخترای گلم

املا از درس نهم کار شود.

قرآن سوره آل عمران و اسرا قرائت شود.

معنی لغات درس هشتم و نهم فارسی خوانداری پرسش می شود.

با تشکر بکایی

تکالیف اسفندماه

نوروزتان پیروز

سالی پر از شادی و آرامش داشته باشید.

به نام خدا

دخترهای نازنینم

تکالیف فردامون:

از 980 تا 999 به عدد و حروف بنویسید.

مرور فصل 6 ریاضی حل شود.

تمرینهای ریاضی در دفتر حل شود.

 

روز خوبی داشته باشید.

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف فردامون:

از عدد 960 تا 980 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

از درس فردوسی و ایران زیبا کلمه سخت بنویسید.

درس 16 هدیه های آسمان پرسش می شود.

1 صفحه تفریق انتقالی با رسم شکل انجام شود.

 

روز خوبی داشته باشید.

دخترهای نازم

تکالیف فردامون:

از 940 تا 960 به عدد و حروف بنویسید.

یک صفحه تفریق انتقالی با شکل انجام دهید.

درس 14 و 15 هدیه های آسمان پرسش می شود.

قرآن از صفحه 77 تا 80 پرسش می شود.

 

روز خوبی داشته باشید.

 

دخترهای نازنینم

تکالیف فردامون:

از عدد 920 تا 940 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

یک صفحه جمع و تفریق انتقالی تمرین کنید.

صفحات 72 تا 76 قرآن پرسش می شود.

درسهای فردوسی، یک کلاغ چهل کلاغ و پرچم از کتاب فارسی روانخوانی شوند.

یک پرچم از یک کشور انتخاب کنید و نقاشی آن را بکشید و بگویید هر رنگ آن نشانه ی چیست؟

 

روز قشنگی داشته باشید.

دخترهای گلم

تکالیف فردامون:

 از عدد 880 تا 900 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

از درس پرچم کلمه سخت بنویسید و با 5 کلمه  ی آن جمله بسازید.

درس 15 هدیه های آسمان پرسیده می شود.

دو صفحه مسئله ی ریاضی سه رقمی تمرین شود.

 

شاد و خندان باشید فرشته های مهربانم.

دخترهای ماه من

تکالیف فردامون:

از عدد 860 تا 880 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

از روی درس پرچم یک دور بنویسید.

درس 12، 13 و 14 هدیه های آسمان پرسش می شود.

کاربرگ ریاضی حل شود و یک صفحه مساله 3 رقمی تمرین شود.

صفحات 72 تا75 قرآن پرسش می شود.

 

روز قشنگی داشته باشید.

دخترهای نازنیم

تکالیف فردامون:

از عدد 840 تا 860 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

فصل های 1 و 2 و 3 ریاضی امتحان گرفته می شود.

 

شاد باشید.

دخترهای گلم

تکالیف شنبه:

از 820 تا 840 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

فصل 4 و 5 ریاضی امتحان گرفته می شود.

کاربرگ حل شود

از درس ایران زیبا امتحان گرفته می شود.

علوم، درس درون آشیانه پرسش می شود.

 

آخر هفته  ی خوبی داشته باشید.

دخترهای گلم

تکالیف فردامون:

از عدد 800 تا 820 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

از درس فردوسی و یک کلاغ چهل کلاغ و ایران زیبا روان خوانی شود.

یک صفحه جمع و تفریق فرایندی با استفاده از جدول انجام شود.

از درس ایران زیبا کلمه سخت بنویسید و دو سوال با جواب از آن بنویسید.

 

روز مادر خدمت تمام مادرهای خوب ایران به ویژه مادرهای عزیز و مهربان کلاس ما مبارک باد.

دخترهای گلم

تکالیف فردامون:

از عدد 760 تا 780 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

قرآن از صفحه ی 65 تا 70 پرسش می شود.

از درس ایران زیبا نوشته شود .

 صفحه ی 93 و 94 ریاضی در دو صفحه تمرین شود.

درس 12 و 13 هدیه های آسمان پرسش می شود.

 

روز خوبی داشته باشید فرشته های من

دخترهای نازنینم

تکالیف فردا:

 از عدد 740 تا 760 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

آخرین داستانی که خوانده اید بنویسید و بگویید آخر آن چه شد؟ اگر جای نویسنده این داستان بودید چگونه آن را تمام می کردید؟ در 7 خط توضیح دهید.

6 جمله بنویسید که گذشته ی دور و نزدیک در آن وجود داشته باشد.

2 صفحه تمرین از صفحه ی 93 ریاضی انجام دهید.

صفحه 65 تا 70 قرآن پرسش می شود.

 

روز خوبی داشته باشید.

دخترهای نازم

تکالیف آخر هفته مون:

کاربرگ و برگه سوالات حل شوند.

5 وسیله ی اتاق خودتان را هم با خط کش و هم با پاک کن اندازه گیری کنید.

از 720 تا 740 هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

از درس فردوسی و یک کلاغ چهل کلاغ روانخوانی کنید.

از صفحه 63 تا 70 قرآن پرسش می شود.

 

آخر هفته ی خوبی داشته باشید.

منو آکاردئونی

به نام خدا

فرشته های من

تکالیف دوشنبه مون:

از درس 1 تا 5 بخوانیم و بنویسیم آزمون گرفته می شود.

مرور فصل ریاضی حل شود.

صفحه ی 90 تا 94 قرآن پرسش می شود.

 

جشن بزرگ نیمه ی شعبان مبارک باد.

به نام خدا

فرشته های من

تکالیف فردای ما:

صفحه 87 قرآن روان خوانی شود.

از درس پرواز قطره کلمه سخت بنویسید و با 5 تای آن ها جمله بسازید.

درس 11 علوم پرسش می شود.

فصل 7 ریاضی تا جایی که تدریس شد در دفتر تمرین شود.

 

روز قشنگی داشته باشید.

به نام خدا

 شاپرکهای من

تکالیف فردامون:

از صفحه ی 83 تا 87 قرآن پرسش می شود.

از درس پرواز قطره یک دور بنویسید و 2 تا سوال درآورید.

درس های پرواز قطره و چوپان درستکار روان خوانی شوند، معنی کلمات این درس ها پرسش می شود.

کاربرگ ریاضی حل شود و صفحه ی 114 در یک صفحه تمرین شود.

 

روز پر نشاطی داشته باشید.

به نام خدا

دخترهای نازنینم

تکالیف شنبه ما:

کاربرگ حل شود.

فارسی درس 1 و 2 و 3 روان خوانی شود.

از درس های 3 و 4 فارسی کلمه سخت نوشته شود و 2 تا سوال از آن طرح شود.

درس 11 علوم پرسش می شود.

تمرینات ریاضی داده شده در دفتر حل شود.

صفحات 76 تا 86 قرآن روان خوانی شود.

 

آخر هفته ی قشنگی داشته باشید.

به نام خدا

دخترهای قشنگم

تکالیف فردامون:

یک صفحه سانتی متر و میلی متر تمرین شود.

از صفحه 110 تا 112 ریاضی یک صفحه تمرین شود.

درس نوروز و عمو نوروز و درس 1 و 2  از کتاب فارسی روان خوانی شود.

از درس 1 و 2 فارسی کلمه سخت بنویسید.

 

روز خوبی داشته باشید.

 

به نام خدا

دخترهای دوشت داشتنی من

تکالیف فردامون:

از درس نوروز املا گفته می شود.

صفحه ی دوم درس نوروز در دفتر نوشته شود.

درس 15 و 16 هدیه های آسمان پرسش می شود.

صفحه 110 تا 112 ریاضی در دفتر تمرین شود.

 

روز قشنگی داشته باشید فرشته های من.

 

به نام خدا

دخترهای نازنین من

تکالیف فردامون:

از صفحه 76 تا 86 قرآن پرسش می شود.

نماز تمرین شود. درس 16 هدیه های آسمان پرسش می شود.

صفحه ی اول درس نوروز نوشته شود و 2 سوال با جواب از آن طرح شود.

درس 9 و 10 علوم پرسش می شود.

تکالیف ریاضی داده شده در دفتر حل شود.

 

روز بهاری زیبایی داشته باشید.

 

به نام خدا

دخترهای عزیزم

با تبریک شروع دوباره ی روزهای قشنگ مدرسه در سال جدید

تکالیف فردامون:

قرآن از صفحه ی 76 تا 85 پرسش می شود.

از درس نوروز و عمو نوروز روان خوانی شود.

از درس نوروز کلمه سخت بنویسید و با 5 تا از این کلمات جمله بسازید.

پرستوهای شاد را حفظ کنید.

تمرینات ریاضی گفته شده در دفتر را حل کنید.

 

روز بهاری زیبایی داشته باشید.

منو آکاردئونی

به نام خدا

دخترهای نازنین من

تکالیف فردامون:

درس 7 ریاضی مرور شود.

از درس فردوسی و نوروز کلمه سخت بنویسید.

درس 11 تا 14 علوم پرسش می شود.

 

 

روزتان شاد

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف فردامون:

فصل 5 ریاضی مرور شود.

درس های 1 تا 5 علوم مرور شوند.

 

 

روز قشنگی داشته باشید. خدا قوت.

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف آخر هفته مون:

کاربرگ حل شود.

از تمام درسهای فارسی املا گفته می شود.

درس های 1 تا 12 هدیه های آسمان پرسش می شود.

 

آخر هفته ی شادی داشته باشید.

به نام خدا

دخترهای نازنینم

تکالیف فردامون:

فصل 3 ریاضی را مرور و تمرین کنید.

فردا از درس 13 تا 20 هدیه های آسمان پرسش می کنم.

 

شاد و خندان و موفق باشید فرشته های من.

به نام خدا

دخترهای من

تکالیف فردامون:

درس 13 علوم پرسش می شود.

صفحه ی 40 تا 60 قرآن پرسش می شود.

فصل دوم ریاضی مرور شود.

سه خط از هر کدام از درس های مسجد محله ی ما؛ کوشا و نوشا؛ و مثل دانشمند بنویسید.

 

روزتون پر از عطر بهاره های رنگارنگ.

به نام خدا

گلهای قشنگم

تکالیف فردامون:

از درس های مثل دانشمندان، کوشا و نوشا و مسجد محل ما روانخوانی شود، معنی کلمات پرسش شود  و کلمه سخت نوشته شود.

فصل 2 ریاضی در 3 صفحه تمرین شود.

از صفحه ی 20 تا 40 قرآن روانخوانی شود.

 

شاد و خندان باشید.

به نام خدا

گلهای قشنگم

تکالیف آخر هفته مون:

از درس پرواز قطره دیکته گفته می شود.

کاربرگ حل شود.

فصل 1 و 2 ریاضی در 4 صفحه تمرین شود.

درس 13 علوم پرسش می شود.

از صفحه 20 تا 40 قرآن روان خوانی شود.

 

آخر هفته ی لذت بخشی داشته باشید.

به نام خدا

دختر نازنینم

تکالیف فردا:

از درس مثل دانشمندان نوشته شود.

قرآن از صفحه ی 4 تا 20 پرسش می شود.

قرآن از صفحه ی 91 و 92 روانخوانی شود.

علوم از درس 12 پرسش می شود.

هدیه های آسمان از درس 16 و 17 پرسش می شود.

 

روز قشنگی داشته باشید.

 

به نام خدا

دخترهای من

تکالیف فردامون

دو صفحه نمودار ستونی و تصویری تمرین شود.

از درس مثل دانشمندان نوشته شود.

در ذهن خودتان یک باغچه در گوشه ی حیاط منزلتان تصور کنید و آن را با جزئیات توصیف کنید.

 

روز قشنگی داشته باشید.

به نام خدا

دخترهای گلم

تکالیف آخر هفته مون:

کاربرگ حل شود.

1 صفحه جمع و تفریق فرآیندی تمرین شود.

فارسی از درس کوشا و نوشا و دوستان ما کلمه سخت نوشته شود.

از صفحه ی 86 تا 95 قرآن پرسش می شود.

 

آخر هفته ی بهاریتون شکوفه بارون

به نام خدا

 دخترهای من

تکالیف فردامون:

از فصل 6 ریاضی دو صفحه تمرین کنید.

در یک صفحه بنویسید در طول یک روز چه کارهایی انجام می دهید؟

از درس زیارت و از همه مهربانتر کلمه سخت بنویسید.

 

روز  با طراوت اردیبهشتیتون شاد.