روز جهانی سالمندان

در تاریخ 97/7/9 به مناسبت روز جهانی سالمندان در برنامه صبحگاه نمایش اجرا شد.

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه