گالری
 • انجام فعالیت های مجله کودک

 • درست کردن کاردستی مجله رشد

 • رنگ آمیزی نقشه ایران

 • رنگ آمیزی اشکال هندسی برای دست ورزی و تقویت رنگ آمیزی

 • انجام بازی برگرفته از مجله رشد کودک

 • بازی با شن جادویی

 • کاردستی گل لاله واحد کار ایران

 • کاردستی گل لاله واحد کار ایران

 • کاردستی گل لاله واحد کار ایران

 • کاردستی پرچم ایران

 • کاردستی پرچم ایران

 • بازی با چوبهای دومینو

 • بازی با چوبهای دومینو

 • کاردستی خط تقارن

 • کاردستی خط تقارن

 • کاردستی خط تقارن

 • مهارت زندگی بازی با اسباب بازی

 • مهارت زندگی بازی با اسباب بازی

 • مهارت زندگی بازی با اسباب بازی

 • تماشای فیلم کودکانه آشنایی با مشاغل

 • درست کردن کاردستی فصل زمستان

 • درست کردن کاردستی فصل زمستان

 • درست کردن کاردستی فصل زمستان

 • تماشای برنامه مهارت زندگی و کشیدن نقاشی یک قسمت از آن

 • تماشای برنامه مهارت زندگی و کشیدن نقاشی یک قسمت از آن

 • تماشای برنامه مهارت زندگی و کشیدن نقاشی یک قسمت از آن

 • بازی گروهی با لگو

 • بازی دست به دست کردن توپ وانداختن توپ داخل سبد

 • بازی دست به دست کردن توپ وانداختن توپ داخل سبد

 • بازی دست به دست کردن توپ وانداختن توپ داخل سبد

 • بازی دست به دست کردن توپ وانداختن توپ داخل سبد

 • کاردستی خانه و خانواده

 • کاردستی خانه و خانواده

 • کاردستی خانه و خانواده

 • کاردستی خانه و خانواده

 • کاردستی خانه و خانواده

 • دسته بندی کردن با حبوبات

 • دسته بندی کردن با حبوبات

 • دسته بندی کردن با حبوبات

 • دسته بندی کردن با حبوبات

 • حضور مادربزرگ در کلاس

 • خواندن مجله کودک در کلاس

 • درست کردن کاردستی حالت های مختلف چهره

 • درست کردن کاردستی حالت های مختلف چهره

 • درست کردن کاردستی با برگ پاییزی

 • درست کردن کاردستی با برگ پاییزی

 • درست کردن کاردستی با برگ پاییزی

 • درست کردن کاردستی با برگ پاییزی

 • درست کردن کاردستی شب یلدا

 • درست کردن کاردستی شب یلدا

 • درست کردن کاردستی شب یلدا

 • درست کردن کاردستی شب یلدا

 • درست کردن کاردستی شب یلدا

 • آموزش صحیح مسواک زدن

 • آموزش صحیح مسواک زدن

 • آموزش صحیح مسواک زدن

 • کاردستی وسایل بهداشتی

 • کاردستی وسایل بهداشتی

 • کاردستی وسایل بهداشتی

 • کاردستی وسایل بهداشتی

 • دسته بندی کردن مقوا بر اساس رنگ و کار گروهی

 • دسته بندی کردن مقوا بر اساس رنگ و کار گروهی

 • دسته بندی کردن مقوا بر اساس رنگ و کار گروهی

 • پرش به داخل و خارج دایره

 • پرش به داخل و خارج دایره

 • مسابقه سرعت عمل چسباندن اشکال شبیه هم کنار هم

 • مسابقه سرعت عمل چسباندن اشکال شبیه هم کنار هم

 • مسابقه سرعت عمل چسباندن اشکال شبیه هم کنار هم

 • بازی پرتاب و دریافت توپ

 • حدس اشیا با لمس کردن 

 • کاردستی ادمک با عدس

 • کاردستی ادمک با عدس

 • کاردستی ادمک با عدس

 • کاردستی ادمک با عدس

 • آزمایش مزه چشایی

 • آزمایش مزه چشایی

 • آزمایش مزه چشایی

 • رنگ آمیزی کاربرگ روز معلولین

 • درست کردن میوه با خمیر بازی

 • درست کردن میوه با خمیر بازی

 • درست کردن میوه با خمیر بازی

 • درست کردن میوه با خمیر بازی

 • درست کردن میوه با خمیر بازی

 • کاردستی موش با اشکال هندسی

 • کاردستی موش با اشکال هندسی

 • کاردستی موش با اشکال هندسی

 • کاردستی موش با اشکال هندسی

 • بازی با پازل برای تقویت حافظه و دقت و دست ورزی

 • بازی با پازل برای تقویت حافظه و دقت و دست ورزی

 • مانور زلزله

 • مانور زلزله

 • رنگ آمیزی کاربرگ پیدا کردن تصاویر پنهان 

 • رنگ آمیزی کاربرگ پیدا کردن تصاویر پنهان 

 • رنگ آمیزی کاربرگ به مناسبت تولد حضرت محمد (ص)

 • رنگ آمیزی کاربرگ به مناسبت تولد حضرت محمد (ص)

 • کاردستی چراغ راهنما

 • کاردستی چراغ راهنما

 • بازی با شن جادویی برای دست ورزی

 • بازی با شن جادویی برای دست ورزی

 • رنگ آمیزی کاربرگ به مناسبت ولادت حضرت محمد(ص)

 • رنگ آمیزی کاربرگ به مناسبت ولادت حضرت محمد(ص)

 • کشیدن نقاشی قصه جوجه ناز

 • کشیدن نقاشی قصه جوجه ناز

 • برگزاری المپیاد ورزشی

 • برگزاری المپیاد ورزشی

 • درست کردن کاردستی ماسک

 • درست کردن کاردستی ماسک

 • درست کردن کاردستی ماسک

 • درست کردن کاردستی پاییز

 • درست کردن کاردستی پاییز

 • درست کردن کاردستی پاییز

 • نقاشی واحد کار خیابان

 • نقاشی واحد کار خیابان

 • نقاشی واحد کار خیابان

 • بازی با شن جادویی برای تقویت انگشتان

 • کاردستی با اشکال هندسی.تلفیق هنر و ریاضی

 • کاردستی با اشکال هندسی.تلفیق هنر و ریاضی

 • کاردستی با اشکال هندسی.تلفیق هنر و ریاضی

 • بازی با کارت تصویر .تقویت حافظه

 • بازی با کارت تصویر .تقویت حافظه

 • درست کردن کاردستی گل

 • درست کردن کاردستی گل

 • درست کردن کاردستی گل

 • برگزاری روز تغذیه سالم

 • کاردستی روز استاندارد

 • کاردستی روز استاندارد

 • کاردستی روز استاندارد

 • رنگ آمیزی کاربرگ روز نابینایان

 • رنگ آمیزی کاربرگ روز نابینایان

 • برگزاری جشن قرآن

 • کشیدن نقاشی مرحله ای آدم برفی

 • کشیدن نقاشی مرحله ای آدم برفی

 • رنگ آمیزی مداد در کتاب برای دست ورزی و شناخت رنگ های اصلی

 • رنگ آمیزی مداد در کتاب برای دست ورزی و شناخت رنگ های اصلی

 • کاردستی به مناسبت روز پست

 • جشن روز کودک 

 • جشن روز کودک 

 • جشن روز کودک 

 • جشن روز کودک 

 • درست کردن کاردستی شب و روز

 • فعالیت کتاب

 • فعالیت کتاب

 • فعالیت کتاب

 • دست ورزی

 • دست ورزی

 • دست ورزی

 • کاردستی روز آتش نشان

 • کاردستی روز آتش نشان

 • کاردستی روز آتش نشان

 • رنگ آمیزی کاربرگ به مناسبت روز سالمند

 • رنگ آمیزی کاربرگ به مناسبت روز سالمند

 • رنگ آمیزی کاربرگ به مناسبت روز سالمند

 • رنگ آمیزی کاربرگ به مناسبت روز سالمند

 • رنگ آمیزی کاربرگ به مناسبت روز سالمند

 • رنگ آمیزی کاربرگ به مناسبت روز سالمند

 • رنگ آمیزی کاربرگ به مناسبت روز سالمند

 • رنگ آمیزی کاربرگ به مناسبت روز سالمند

 • رنگ آمیزی کاربرگ به مناسبت روز سالمند